Anunt concurs ocupare posturi

ANU

Colegiul Tehnic „ Ion Mincu”, cu sediul în Municipiul Târgu –Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 4, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 1. Administrator patrimoniu, pe perioadă determinată ( până la revenirea titularului pe post );
 2. Profesor studii superioare, specializarea Turism şi servicii, o normă, pe perioadă determinată ( până la revenirea titularului pe post );
 3. Muncitor întreținere, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se organizează pe baza Hotărârii Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Colegiului Tehnic „ Ion Mincu”.

Dosarul de concurs va conţine:

 1. cererea de inscriere la concurs adresată conducerii Colegiului Tehnic „ Ion Mincu”;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4.  copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în munca, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7.  curriculum vitae.
  Actele prevăzute la pct. 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.
  În cazul documentului prevăzut la pct. 5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la inscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurarii primei probe a concursului.

 

Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:

Colegiul Tehnic „ Ion Mincu”, Mateiaș Grațiela, TELEFON 0253 – 216689 / 0253 – 214401

 1. Condiţiile generale şi specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs, prevăzute în fişa de post
 1. Condiţii generale

Pentru posturile vacante ( administrator patrimoniu, profesor studii superioare, specializarea Turism şi servicii, muncitor de întreținere), poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prvăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul in România;
  b) cunoaşte limba româna, scris si vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
  f) îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 2. Condiţii specifice prevăzute în fişa de post
 3. Pentru a participa la concursul organizat pentru ocupare funcţiei de administrator patrimoniu vacante temporar, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 4. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie, economie;
 5. Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune);
 6. Cunoştinţe de accesare platformă SICAP;
 7. Spirit organizatoric, abilități de comunicare, relaţionare, de lucru în echipă;
 8. Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare  (ex. în domeniul SSM, PSI), precum şi experienţa în funcţia de administrator de patrimoniu/ gestionar  într-o instituţie de  învăţământ;
 9. Să nu aibă o normă de bază într-o altă instituţie;
 10. Vechime: 1 an.
 11. Pentru a participa la concursul organizat pentru ocupare funcţiei de profesor studii superioare vacante temporar, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 12. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul turism/ servicii;
 13. Să nu aibă o normă de bază într-o altă instituţie.
 14. Pentru a participa la concursul organizat pentru ocupare funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor de întreținere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 15. Studii medii;
 16. Atestat de pază, de fochist;
 17. Permis de conducere categoria B.

 

III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul se va desfăşura la sediul Colegiului Tehnic „ Ion Mincu”, astfel:

 1. Pentru funcţia de administrator patrimoiu:
 • proba scrisă, 19 decembrie 2018, ora 10;
 • interviul, 21 decembrie 2018, ora 10.
  1. Pentru funcţia de profesor – studii superioare, specializarea turim şi servicii:
 • proba practică, 19 decembrie 2018, ora 10;
 • proba scrisă, 21 decembrie 2018 ora 10.
  1. Pentru funcția de muncitor de întreținere:
 • proba scrisă, 19 decembrie, ora 10;
 • proba practică, 21 decembrie, ora 10.
  1. Bibliografia şi tematica stabilită pentru concurs:
  2. Bibliografia la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de administrator patrimoniu:
 1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;
 2. Legea nr.98/19.05.20063, care abrogă O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
 3. G. 395/02.06.2016 care abrogă H.G nr. 925/ 2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 4. G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 5. M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 6. M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 8. ORDIN nr. 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
 11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI.

 

 1. Bibliografia şi tematica la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de profesor studii superioare, specilaizarea turism şi servicii:

 

 TEMATICĂ  – TURISM ŞI SERVICII

 1. Întreprinderea hotelieră:
 • Forme de exploatație;
 • Structura organizatorică a hotelului;
 • Serviciul front-office (recepție);

▪ Funcția recepție: pregătirea primirii; primirea propriu-zisă;

 1. Serviciul de etaj
 • Structura organizatorică a serviciului de etaj;
 • Organizarea activității serviciului de etaj;
 1. Agenția de turism
 • Tipuri de agenţii de turism;
 • Organizarea internă a unei agenții de turism;
 • Licențierea şi brevetarea în turism.
 1. Serviciile turistice
 • Serviciile de transport turistic;
 • Serviciile de cazare;
 • Serviciile de alimentaţie sau restaurație;
 1. Mediul extern al întreprinderiituristice
 • Caracteristicile şi componentele mediului extern;
 1. Marketing turistic

6.1. Politica de produs

 • Strategii de produs.

6.2. Politica de preț

 • Conţinutul politicii de preț;
 • Strategii de preț.

6.3. Politica de distribuție

 • Conținutul şi rolul politicii de distribuție;
 • Canale de distribuție;
 • Strategii de distribuție.

6.4. Politica de promovare

 • Concepte şi obiective ale publicității;
 • Structura publicității;

Bibliografie:

 1. Cosmescu, I., Turismul, Editura Economică Bucureşti, 1998
 2. Dincă, Cristian şi colab. Tehnician in turism. Manual pentruclasa a XI-a E.D.P.R.A., Bucureşti, 2007
 3. Gherasim, D., Gherasim,T., Marketingturistic,EdituraEconomică,Bucureşti,1999
 4. Lupu, N., Hotelul-economie şi management, Editura All Beck, Bucureşti, 2003,

2005

 1. Merce, E., şicolectiv Marketing, Turism şi alimentaţie publică – manual pentru clasa a XI-a,Editura Oscar Print,Bucureşti, 2002
 2. Merce, E., şicolectiv Marketing turistic, Turism şi alimentaţie publică – auxiliar

Curricular pentru clasa a XII-a,Editura Oscar Print,Bucureşti, 2003

 1. Mihai, Ş. (coordonator) Tehnologie hotelieră – manual pentru clasa a-XII-a

Editura Niculescu ABC, Bucureşti, 2003

 1. Minciu, R. Economia turismului, Editura Uranus,Bucureşti, 2000, 2004
 2. Stănciulescu, G., Managementul agenției de turism, Editura ASE, Bucureşti,

2001

 1. Stănciulescu, G.,(coordonator) Tehnologia turismului – pentru clasele XI-XII,

Editura Niculescu ABC, Bucureşti, 2002

 1. Stănciulescu, G.,(coordonator) Economia întreprinderii, profil Servicii – manual pentruclasa a X-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2001
 2. Stănciulescu, G.,(coordonator) Economia întreprinderii, profil Turism – manual pentru clasa a XI-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2001
 3. Stănciulescu, G., Nicolae, Tehnica operațiunilor de turism, Editura Beck All, Bucureşti, 1999.
 4. Bibliografia la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de muncitor de întreținere:
 1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 2. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 3. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;
 4. Întreţinere şi reparaţii la instalaţii sanitare, apă, canalizare;
 5. Cartea instalatorului / electricianului de Gh. Chiriţă şi C. Alexa – Editura Tehnică.

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului
 2. Candidaţii vor depune dosarul la sediul Colegiului Tehnic” Ion Mincu” , în termen de cinci zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru posturile temporar vacante ( 27 noiembrie- 3decembrie 2018), respective 10 zile lucrătoare pentru postul de muncitor de întreținere ( 27 noiembrie – 10 decembrie 2018).
 3. Datele de desfăşurare a etapelor de concurs:
 4. Pentru funcţia de administrator patrimoiu:

– selecţia dosarelor de concurs, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere  a dosarelor;

– proba scrisă, 19 decembrie 2018, ora 10;

– interviul, 21 decembrie 2018, ora 10.

 1. Pentru funcţia de profesor – studii superioare, specializarea turim şi servicii:

– selecţia dosarelor de concurs, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere  a dosarelor;

– proba practică, 19 decembrie 2018 ora 10;

–  proba scrisă, 21 decembrie 2018 ora 10.

 1. Pentru funcția de muncitor de întreținere:

– selecția dosarelor de concurs , în termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– proba scrisă, 19 decembrie 2018 ora 10;

– proba practică, 21 decembrie 2018 ora 10.

 1. Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă

Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

 1. Eventualele contestații se pot depune după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, proba practică și interviul, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, probei practice și a interviului.
 2. Comunicarea rezulatelor la contestațiile depuse se va face prin afișare la sediul Colegiului Tehnic ” Ion Mincu”, precum și pe pagina de internet a unității școlare, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru fiecare probă.
 3. Rezultatul final se va afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a rezulatului la ultima contestație depusă.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *